காதலும் கனவும்

காதல் கனவு

 காதல் கனவு

காதலும் கனவும் ஒரே மாதிரி தான்.  ஒரு  சிலருக்கு பலிக்கும். பல பேருக்கு வலிக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.