காதலை வெல்வேன் – காதல் கவிதை

இன்னொரு பிறவி எடுத்து காதலை வெல்வேன்

இந்த பிறவியில் உன் மனதில் நான் எழா விட்டால் பஸ்மமாகி சாம்பலாகி திரும்ப இன்னொரு பிறவி எடுத்து நம் காதலை வெல்வேன் உன் மனதை கொள்ளை கொள்வேன்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.