காதல் இதயம்

நம் காதலை மறந்து விட ஒரு போதும் என் இதயம் நினைக்காது

நம் காதலை  மறந்து விட ஒரு போதும் என் இதயம்  நினைக்காது

நம் காதலை  மறந்து விட ஒரு போதும் என்

இதயம்  நினைக்காது அப்படி என் இதயம் நம்

காதலை மறந்து விட நினைத்து விட்டால்

என் இதயம் மீண்டும் துடிக்காது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.