காதல் உணர்வுகள்

உணர்வுகள் நம்முள்
ஊடுருவும்போது கண்கள்
என்னை கேள்வி கேட்கின்றது !!!
உன்னவளா ( உனக்கு உகந்தவளா )
இவள் என்று !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.