காதல் ஒரு காத்திருப்பு

சமயம் வரட்டும் என எண்ணி காத்திருந்தேன் !!! என் காதலை உரைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் அமையும் என எதிர்பார்த்து !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.