காதல் ஒரு தடுமாற்றம்

என் காதல் பார்வைகளில் தடுமாற்றம்

பார்வையை பார்த்து பேச முடியவில்லை. இதயத்தை பூட்டி வைக்கவும் தெரியவில்லை. உன்னை பார்த்த நாள் முதல் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.