காதல் ஒரு வேதனை

சுடும் என்று தெரிந்தும்
உன்னை தொடர்கிறேன் !!!
நீயோ என்னை வெறும்
வார்த்தையிலே என்னை
வேதனைப் படுத்துகிறாய் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.