காதல் ஓர் உயிர் அங்கம்

உயிரின் அங்கம் காதல் இருவரியின் மனதிலும்

மனம் என்ற ஒன்று இருப்பதால் தான் என்னவோ

காதல் என்ற ஒன்று இன்னும் உலாவி வருகிறது

உயிருடன் இருவரின் அங்கமாக !!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.