காதல் ஓர் கற்பனை

காதலும் என் கற்பனை தான் போலும் என் வாழ்க்கையில்

 

காதலும் ஒரு கற்பனை போல் தான் என்னவோ !!!

என் வாழ்க்கையில் !!! நடந்தும் நடக்காமலும் !!!

அறிந்தும் அறியாமலும் !!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.