காதல் ஓர் தேடல்

விடைத்தாளின் விடையை கூட
கண்டுபிடித்து விடலாம் !!!
ஆனால் நான் உன்னை கண்ட
நாள் முதல் தேடுகிறேன்
விடையை ஏய் பெண்ணே !!!
உன்னிடம் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.