காதல் ஓர் புதுமை

மீண்டும் மீண்டும் வருவேன் !!! உன்னை தேடி வருவேன் !!! என் பழைய காதலை மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்க ஏனெனில் ஒரு வேளை நீ மறந்து
விடுவாயோ என்று !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.