காதல் ஓவியம்

காதல் என்பது ஒரு ஓவியம் !!!
அதை அனுபவிப்பவர் உணர்வர்
என்றாலும் தன் காதலை காவியம்
ஆக்குவது ஒரு சிலரே !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.