காதல் கலவை

காதல் ஒரு கலவை !!!
ஆம் காதல் வந்தால் அலைக்கழிக்கும் எண்ணங்கள் !!!
பார்க்க தவிக்கும் விழிகள் !!!
கேட்க தூண்டும் இசைகள் !!!
நெஞ்சோடு கலந்திருக்கும் இரு மனங்கள் கலந்து காதல் என்னும் கலவை ஆகின்றது !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.