காதல் கவிதைகள்- சிலை வடித்த சிற்பி

பிடித்தஅழகான பெண்ணை சிலை வடித்த சிற்பி அழகான பெண்ணை சிலை வடித்த சிற்பி
எழுதிவைத்த வாசகம்
“அவளைப் படைக்கும் பொழுது நான் பெற்ற இன்பத்தை விட
அவளை மற்றவர்கள் வர்ணிக்கும் போது நான் பெற்ற இன்பம் பல கோடி”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.