காதல் சமாதானம்

மூன்றாம் உலகப் போர் வந்தால் கூட சமாளித்து விடலாம் என்று தோன்றும் என்னவளை காக்க வைத்ததற்காக நான் அவளிடம் சமாதானத்திற்காக போராடும்போது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.