காதல் தீ

உன் காதல் தீயால் எனக்குள் விழித்து

உன் காதல் தீயால் எனக்குள் விழித்து

உன் காதல் தீயால் எனக்குள் விழித்து எழுந்து என்னையே

எரிய செய்து விட்டு போய் விடுகிறாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.