காதல்

கண் இமை நீ…

கரு விழி நான்…

கலங்கி விடாதே…

கண்ணுக்குள்ளே இணைந்திருப்போம் …

கடைசி மூச்சு வரை காதலர்களாக …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.