கோதையா ராதையா

பெண்ணே எனக்கு ஒரு
சந்தேகம் !!! நீ என்
கண்களை திருடிய
கோதையா !!!
இல்லை என் மனதை
திருடிய ராதையா !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.