சம்மதிக்கிறேன் உன்னை

சம்மதிக்கிறேன் உன்னை என் காதலனாக என்றும் !!!
சம்மதிக்கிறேன் உன்னை என் மணாளனாக என்றும் !!!
சம்மதிக்கிறேன் உன்னை என் கண்ணாளனாக என்றும் !!!
சம்மதிக்கிறேன் உன்னை என்றும் என் காதலை நீ சுமப்பவனாக !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.