சிறந்த தமிழ் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் கவிதை

யார் சொன்னது குறிஞ்சி மலர் ஒரு முறை பூக்க பண்ணிரண்டு வருடம் ஆகும் என்று? வருடம் ஒரு முறை குறிஞ்சி மலராய் உன் பிறந்த நாளில் நீ பூக்கிறாயே !!!

யார் சொன்னது குறிஞ்சி மலர் ஒரு முறை பூக்க பண்ணிரண்டு வருடம் ஆகும் என்று? வருடம் ஒரு முறை குறிஞ்சி மலராய் உன் பிறந்த நாளில் நீ பூக்கிறாயே

உன் பிறந்த நாள்  உன்னை படைத்ததற்காக அந்த பிரம்மனே பெருமைப்படும் மகத்தான நாள்.

உன் பிறந்த நாள்  உன்னை படைத்ததற்காக அந்த பிரம்மனே பெருமைப்படும் மகத்தான நாள்

உன் பிறந்த நாள் பெருமைப்படுகிறது  நீ இந்நாளில் பிறந்ததற்காக. இனிய உள்ளம் கனிந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்.

உன் பிறந்த நாள் பெருமைப்படுகிறது  நீ இந்நாளில் பிறந்ததற்காக இனிய உள்ளம் கனிந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.