சுமை தாங்கி

வீணாய் திரிபவன் தனக்கே சுமை தாங்கியாகிறான்

வீணாய் திரிபவன் தனக்கே சுமை தாங்கியாகிறான்

வீணான உணவுகள் கூட உண்மையில்  வீணாவதில்லை பூமியின் சிறு சிறு ஜீவ ராசிகளுக்கு உணவாக அமைகிறது ஆனால் தன்னையே தாழ்த்தி வீணாய் திரிபவன் தனக்கே சுமைதாங்கியாகிறான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.