சுமை தாங்கி

வீணாய் திரிபவன் தனக்கே சுமை தாங்கியாகிறான்

வீணான உணவுகள் கூட உண்மையில்  வீணாவதில்லை பூமியின் சிறு சிறு ஜீவ ராசிகளுக்கு உணவாக அமைகிறது ஆனால் தன்னையே தாழ்த்தி வீணாய் திரிபவன் தனக்கே சுமைதாங்கியாகிறான்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.