செக்கச் சிவந்த வானம்

ஆகாய மேடையில், திங்களைக் கான துடிக்கும் ஞாயிறு-ன் எண்ணங்களே, செங்கதிர் வண்ணங்களாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.