செவத்த பொண்ணு

என்னதா இருக்குதோ அந்த செவத்த பொண்ணுகிட்ட
கண்ணு தானா பாக்குது
காது தானா கேக்குது
உடம்பு தானா வேக்குது
காலு தானா ஓடுது
மனசு தானா அடிக்குது
உசுரு அவ மேல தா எப்போவுமே இருக்குது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.