திசை அறியாமல்

திசை அறியாமல் சுற்றி திரியும் பறவை போல்

திசை அறியாமல் சுற்றி திரியும் பறவை போல்

திசை அறியாமல் சுற்றி திரியும்

பறவை போல் அன்பே ஏதும்

புரியாமல் சுற்றி திரிகிறேன்

உன் பின்னால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.