தியாகம்

தியாகம் தமிழ் கவிதை

நீரோடை சலசலப்பை நிறுத்த தன் உயிரை தியாகம் செய்தது இலை உதிர் காலத்து இலைகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.