துன்பமே இன்பம் – காதல் கவிதை

துன்பத்தோடு நேசி துன்பமே இன்பம்

துன்பத்தோடு நேசி துன்பமே இன்பம்

இன்பத்தோடு நேசிப்பதை விட துன்பத்தோடு நேசி .

துன்பமே இன்பமாக மாறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.