தொலைதூர பயணம்

உன்னுடன் செல்லும் என் தொலை தூர பயணம்

உன்னுடன் செல்லும் என் தொலை தூர பயணம்

சற்றும் தெரியவில்லை களைப்பு உன்னுடன் நான் செல்லும் தொலைதூர பயணங்களில். உன்னுடன் நான் பயணித்த உணர்வுகளை என்னால் மறக்கவும் முடியாது அதை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்கவும் இயலாது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.