தொலைதூர பயணம்

உன்னுடன் செல்லும் என் தொலை தூர பயணம்

சற்றும் தெரியவில்லை களைப்பு உன்னுடன் நான் செல்லும் தொலைதூர பயணங்களில். உன்னுடன் நான் பயணித்த உணர்வுகளை என்னால் மறக்கவும் முடியாது அதை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்கவும் இயலாது

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.