தோல்வி! வெற்றி!

தோல்வி எனும் அடி வெற்றி எனும் விடை

தோல்வி எனும் அடி வெற்றி எனும் விடை

தோல்வி எனும் அடி சறுக்கினால் தான் நமக்கு

வெற்றி எனும் விடை  விரைவில் கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.