நடமாடும் அதிசயம்

உலகில் பல அதிசயங்கள் நிகழ்கின்றன !!!
ஆனால் உன் போல் ஒரு நடமாடும்
அதிசயத்தை நான் கண்டதும் இல்லை !!!
நான் காண போவதும் இல்லை !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.