நதிப்பூச்சி

கவிதை கடலில்
கால் நனைப்போம்….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.