தினமும் உன் நினைவு

பெண்ணே என்னை நீ மறந்து
விடுவாயோ என நினைத்து
தினமும் உன்னை நினைக்கிறேன் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.