நிலவும் நானும்

இனிய இரவு !!! என் அருகில் நிலவு !!!
நானும் நிலவும் ஒன்று தான் ஒருவகையில் !!!
கற்பனைகளில் இரவை ஆளுகிறோம் !!!
கனவுகளில் கரைகிறோம் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.