நிலவு தேவதை

உன்னை பார்த்த நொடியில் எண்ணினேன் !!!!
நீ நிலவின் சொந்தமோ என்று !!!
பிறகு தான் தெரிந்தது நீ என்
உயிரின் அங்கம் என்று !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.