நிழற்குடையில் நாம்

நிழல் குடையில் உன் நிழலாக நான் !!!
என் குடையாக நீ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.