பார்வை மழை – காதல் கவிதை

உன் பார்வை மழை விழும் போதெல்லாம்

உன் பார்வை மழை விழும் போதெல்லாம்

உன் பார்வை மழை விழும் போதெல்லாம்

எனக்குள் வார்த்தை வறட்சி

தாகம் தீர தவிக்கிறேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.