பிறந்த நாள்- வாசகர் கவிதை

பிறந்த நாள்

தாயின்  கருவரையிலிருந்து

தந்தையின் உறவரையிலிருந்து

உறவுகளின் பாசரையிலிருந்து

வெளிவந்த நாள்

இந்த நாள்  நீ புது உலகை கண்ட நாள்

Anbu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.