பூக்களாய் மலர்வேன் – காதல் கவிதை

உன் பாதம் பதித்த தடத்தில் நான் பூக்களாய் மலர்வேன்

உன் பாதம் பதித்த தடத்தில் நான் பூக்களாய் மலர்வேன்

பெண்ணே நீ என் காதலை ஏற்று கொள்ளாவிட்டாலும்

கூட நீ  நடந்து சென்ற இடத்தில் உன் பாதம் பதித்த

தடத்தில் நான் பூக்களாய் மலர்வேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.