பூக்களாய் மலர்வேன் – காதல் கவிதை

உன் பாதம் பதித்த தடத்தில் நான் பூக்களாய் மலர்வேன்

பெண்ணே நீ என் காதலை ஏற்று கொள்ளாவிட்டாலும்

கூட நீ  நடந்து சென்ற இடத்தில் உன் பாதம் பதித்த

தடத்தில் நான் பூக்களாய் மலர்வேன்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.