பெண் கொடுமை

கனவுகள் கான கூட வரையறை உண்டு
பெண்ணே நீ பெண்ணாய் பிறந்ததால்.
அடிமைத்தனத்தை ஒழித்துவிட்டோம் வீதியில்
அடிமைகளாக வாழ்கிறோம் வீட்டினில்
கடவுளின் படைப்புகள் என்பான் மேடையில்
கட்டியவளை காயப்படுத்துவான் வீட்டினில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.