பெண் பட்ட மனது

புண் பட்ட மனதிற்கு கூட மருந்து உண்டு !!! ஆனால் பெண் பட்ட மனதிற்கு மருந்து கிடையாது !!! அப்பெண் ஒன்றே மருந்து !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.