மனதை பார்த்து ரசிப்பதில்லை – காதல் கவிதை

பெண்ணை ரசிப்பவன் அவள் மனதை ரசிப்பதில்லை

பெண்ணை ரசிப்பவன் அவள் மனதை  ரசிப்பதில்லை

ரோஜாவை பார்த்து ரசிப்பவன் அதன் முள்ளை  பார்த்து ரசிப்பதில்லை

சிலையை பார்த்து ரசிப்பவன் அதன் கல்லை பார்த்து ரசிப்பதில்லை

பெண்ணை பார்த்து ரசிப்பவனும் ஏனோ அவள் மனதை பார்த்து  ரசிப்பதில்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.