மனதை பார்த்து ரசிப்பதில்லை – காதல் கவிதை

பெண்ணை ரசிப்பவன் அவள் மனதை  ரசிப்பதில்லை

ரோஜாவை பார்த்து ரசிப்பவன் அதன் முள்ளை  பார்த்து ரசிப்பதில்லை

சிலையை பார்த்து ரசிப்பவன் அதன் கல்லை பார்த்து ரசிப்பதில்லை

பெண்ணை பார்த்து ரசிப்பவனும் ஏனோ அவள் மனதை பார்த்து  ரசிப்பதில்லை

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.