மனவருத்தம்

துன்பம் இருந்தாலும் இன்பப்படு மனதை வருத்தாதே

துன்பம் இருந்தாலும் இன்பப்படு மனதை வருத்தாதே

உன் மனதில் துன்பம் இருந்தாலும் இன்பப்படு

கோபம் இருந்தாலும் அன்பு காட்டு

என்றும் மற்றவர் மனதை வருத்தாதே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.