மழை காத்திருப்பு

இரவுகள் விடிகின்றது !!!
நாட்கள் நகர்கின்றது !!!
நிமிடங்கள் கரைகின்றது !!!
ஆனால் நான் மட்டும் ஏனோ மீண்டும்
ஒரு மழைக்காக காத்திருக்கிறேன்
என் குடையோடு !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.