மழை மன மகிழ்ச்சி

ஓர் அழகிய மாலைப் பொழுதில் என்னை
நனைத்தன மழைச் சாரல்கள் !!!

மழையில் நனைந்தேனோ என்னவோ
தெரியவில்லை !!!

மகிழ்ச்சியில் நனைந்து தான் போனேன் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.