மின்னல் போல்

யாருக்கு தெரியும் !!! திடீரென்று என் மனதை நீ மின்னல் போல் தாக்குவாயென்று !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.