மூன்றே எழுத்து வார்த்தை

ஒன்றுமில்லை மூன்றே எழுத்து வார்த்தைதான். அதை சொல்வதற்கு படும் பாடு பற்றி எழுதினால் மூன்றாயிரம் பத்திகளை தொடும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.