யாரும் அறியாமல் கைக்குட்டையில்

யாரும் அறியாமல் உன்னை நினைத்து தனிமையில் மழையில் நனைந்தேன் !!! எனது கைக்குட்டையில் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.