வரதட்சணை கொடுமை – பெண் கவிதை

ஆண்களின் அதிகார தோரணைதான் பெண்ணின் முதல் வரதட்சணை கொடுமை

ஆண்களின் அதிகார தோரணைதான் பெண்ணின் முதல் வரதட்சணை கொடுமை

“பெண்ணுக்கு எவ்ளோ செய்வீங்க” என்று கேட்கும்போதிலிருந்தே

ஆரம்பிக்கிறது ஆண்மையின் அதிகாரமும் !!!

பெண்ணின் புகுந்த வீட்டு கொடுமையும் !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.