வலிகளின் வரிகள் – கவிதை

வலிகளின் வரிகள் - கவிதை

எல்லா வலிகளையும் வரிகளால் சொல்லிட முடிவதில்லை…!

சில வலிகளை கரங்களாலும், சில வலிகளை கண்ணீராலும் எழுத முடிகிறது …!

Vs…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.