வார்த்தை மழை

காகிதக் கப்பல் போல் என்னுள் வார்த்தைகள் !!!
கவிதையா ??? என்ன எழுதுவது ???
எனத் தெரியாமல் திரியும் சில சமயங்களிலும்
வார்த்தைகளை மழை என்னுள் ஊடுருவி விட்டது !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.