வாழ்க்கை கவிதை

வாழ்க்கை என்பது ஓட்டை பந்தயம் போல தான் ஏனெனில் நாம் ஓட ஓட தான் நம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.